§ 1
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z niniejszej strony internetowej (zwanych w dalszej części niniejszego dokumentu „Użytkownikami”) jest PTAK S.A. z siedzibą w Rzgowie, adres: ul. Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000396803, REGON:101295738, NIP:7282785090, zwana w dalszej części niniejszego dokumentu „PTAK” lub „administratorem”.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym w dalszej części niniejszego dokumentu „RODO”, a także zgodnie z uregulowaniami polskiego prawa, w tym zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21 ze zm.).
 3. Administrator dba o pełne bezpieczeństwo udostępnianych mu wszelkimi sposobami danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administrator realizuje politykę prywatności zgodnie z RODO, w szczególności poprzez prawo dostępu Użytkownika do własnych danych osobowych, możliwość żądania ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Poza wyrażeniem na to dobrowolnej zgody przez Użytkownika (m.in. na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym dokumencie), Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach posiadanej bazy danych osobowych. Przekazanie ww. danych może nastąpić wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

§ 2
STRONA INTERNETOWA

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej:  http://mandoria.com/, zwanej w dalszej części niniejszego dokumentu „Stroną”. Strona jest prowadzona przez PTAK.

§ 3
CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Strona używa technologii takich jak pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na Stronie. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zostały wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu zatytułowanym „Polityka cookies”.
 2. Dostęp do informacji o korzystaniu przez Użytkowników ze Strony mają także nasi Zaufani Partnerzy, którzy również wykorzystują technologie takie jak pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam, oraz analizowania ruchu na Stronach i w Internecie. Lista Zaufanych Partnerów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
 3. Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie ze Strony oraz świadczenie usług za pomocą narzędzi bezpośredniego komunikowania się na odległość (w tym za pośrednictwem sieci Internet) jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.
 4. W każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest oparte na obowiązującej podstawie prawnej. Podstawową z nich jest niezbędność przetwarzania danych do należytego świadczenia Użytkownikiem usług dostępnych za pośrednictwem Strony. Natomiast w przypadku marketingu, w tym profilowania, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda Użytkownika. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.
 5. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie danych osobowych:

a) podczas rejestrowania się na Stronie,

b) podczas zapisywania się na newsletter na Stronie.

 • Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do należytego świadczenia usług, do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników w celu dostarczania im materiałów, których rzeczywiście potrzebują, dostosowanych do ich preferencji. Przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych.
 • Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych:

a) podmiotom współpracującym z administratorem do celów marketingowych, reklamowych, analizy ruchu na Stronie i do utrzymania bazy kont, z zastrzeżeniem ust. 8.

b) podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 • W przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiednich zgód do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Administrator wraz z Zaufanymi Partnerami dopasowuje komunikaty reklamowe do potrzeb Użytkownika, wykorzystując dostępne informacje o jego zachowaniu i preferencjach.
 • Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody. Każdy Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe uprawnienia przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Uprawnienia można realizować za poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@mandoria.pl.
 • Podczas zapisywania się Użytkownika do otrzymywania newslettera administrator prosi o podanie adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania (nazwa miasta lub miejscowości). Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając administratorowi wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. W takim wypadku adres poczty elektronicznej zostanie usunięty z bazy danych, o ile nie został podany przy innej okoliczności.

§ 4
WYKORZYSTANIE WTYCZEK SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Na Stronie umożliwiony jest dostęp do tzw. wtyczek serwisów społecznościowych.
 2. Użytkownik nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami społecznościowymi, takimi jak Facebook lub Instagram klikając na Stronie na wskazaną wtyczkę. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze Stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Stronę, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy jest u danego usługodawcy w danej chwili zalogowany. Wskazana wyżej informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (przy czym niektóre serwery znajdują się poza jurysdykcją Państw UE) i tam przechowywana. Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik użyje daną wtyczkę, np. kliknie na przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom wskazanym jako kontakt Użytkownika.
 3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców serwisów społecznościowych, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane i są dostępne w polityce prywatności poszczególnych usługodawców, np.: http://www.facebook.com/policy.php lub http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
 4. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie Użytkownik powinien wylogować się z tego serwisu. Użytkownik ma również możliwość całkowicie uniemożliwić załadowanie na Stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki Użytkownika, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).
 5. W przypadku materiałów multimedialnych zamieszczonych na portalu Youtube i dostępnych na Stronie, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo.
 6. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę portalu Youtube, jak również prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę jego prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

§ 5
ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie przez Administratora poprzez opublikowanie nowej wersji na Stronie. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.10.2019 r.

§ 6
KONTAKT

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail kontakt@mandoria.pl lub listownie na adres administratora, wskazany w § 1 ust.1 niniejszego dokumentu.