Regulamin konkursu „Gram o przygode”

Regulamin ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą

„GRAM O PRZYGODĘ”

prowadzonego przez Park Rozrywki Mandoria

I Nazwa Konkursu

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „#gramoprzygode”, prowadzony przez Park Rozrywki Mandoria („Konkurs”).

II Organizator

 1. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrodę zgodnie z art. 919 oraz art. 921 kodeksu cywilnego jest Mandoria Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie (95-030), przy ul. Miasto Mody 2, NIP 7282857228, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 934830, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia (XX Wydział Rejestrowy) w Łodzi, o kapitale zakładowym 138 404 800,00 PLN opłaconym w całości („Organizator”).

III Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest realizowany na platformach społecznościowych: Facebook, Instagram, TikTok.
 2. Organizator informacje o Konkursie publikuje na własnych profilach w wymienionych wyżej platformach społecznościowych, tj.:
  a) Instagram, profil prowadzony pod adresem instagram.com/mandoriapl
  b) Facebook, profil prowadzony pod adresem facebook.com/mandoriapl
  c) TikTok, profil prowadzony pod adresem tiktok.com/@mandoriapl
 3. Konkurs ma charakter cykliczny (edycje miesięczne), a jego zwycięzcy wyłaniani są raz w miesiącu.
 4. Zgłoszenia do każdej miesięcznej edycji Konkursu przyjmowane są od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca („Termin Zgłoszeń”).

IV Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
 2. Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik Organizatora, spółek powiązanych, pracownik innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie jego najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych i zstępnych.

V Przebieg Konkursu

 1. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu, należy łącznie spełnić następujące warunki:
  a) Opublikować w swoim profilu w jednej lub kilku z platform społecznościowych wymienionych w § 3, pkt.1 zdjęcie lub film (rolka), pokazujące rodzinę Uczestnika spędzającą wspólnie czas.
  b) Oznaczyć opublikowany materiał hashtagiem #gramoprzygode
  c) Dodać w opisie opublikowanego materiału dokończone zdanie: Chcemy wspólnie odwiedzić park rozrywki Mandoria, bo…
 2. Zgłoszenia niekompletne, pozbawione oznaczenia #gramoprzygode lub dokończonego zdania wymienionego w § 5 pkt. 1c Organizator uznaje za nieważne.
 3. W Konkursie uwzględniane są jedynie Zgłoszenia dokonane za pośrednictwem mediów społecznościowych Uczestnika Konkursu, tj. Instagram, Facebook lub TikTok.
 4. Organizator zastrzega, iż Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, sprzeczne z prawem,   sprzeczne   z   przyjętymi   za    obowiązujące    normami    obyczajowymi  lub naruszające prawa osób trzecich nie będą uwzględniane w Konkursie i traktowane będą jako Zgłoszenia nieprawidłowe.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o publikacji Zgłoszenia Konkursowego, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia poprzez media społecznościowe Uczestnika: Instagram, Facebook lub TikTok, spełniającego warunki wymienione w § 5 pkt. 1 a, b, c.
 6. Uczestnik Konkursu poprzez publikację Zgłoszenia przenosi na Organizatora prawa autorskie do treści Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe na wszystkich możliwych i istniejących polach eksploatacji oraz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora treści Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w celach promocyjnych Organizatora za pomocą wszystkich istniejących środków komunikacji.

VI Nagrody i ich przyznawanie

 1. Główną Nagrodą w Konkursie jest:
  a) 1 (słownie: jeden) Zestaw Rodzinnych Biletów do Parku Rozrywki Mandoria o terminie ważności 180 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu. Jeden zestaw obejmuje maksymalnie 4 bilety wstępu do Parku Rozrywki Mandoria oraz jeden voucher gastronomiczny.
  b) Wartość jednego biletu wstępu do Parku Rozrywki Mandoria to 129 zł, wartość vouchera gastronomicznego to 200 zł, a tym samym maksymalna wartość jednego Zestawu Rodzinnych Biletów wynosi 716 zł.
  c) Bilet wstępu upoważnia do całodziennego pobytu w Parku Rozrywki Mandoria oraz do wielokrotnego korzystania z jego atrakcji.
  d) Voucher gastronomiczny może być wykorzystany w punktach gastronomicznych znajdujących się w Parku Rozrywki Mandoria.
 2. Trzyosobowe Jury składające się z przedstawicieli Organizatora (zwane dalej: „Jury Konkursowym”) podczas posiedzenia Komisji Konkursowej spośród wszystkich prawidłowo opublikowanych Zgłoszeń otrzymanych w danym miesiącu (tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca), wybierze kolejno:
  a) 1 (słownie: jeden) najciekawszy materiał opublikowany na platformie Facebook – jego Autor / Autorka otrzyma główną nagrodę
  b) 1 (słownie: jeden) najciekawszy materiał opublikowany na platformie Instagram – jego Autor / Autorka otrzyma główną nagrodę
  c) 1 (słownie: jeden) najciekawszy materiał opublikowany na platformie TikTok – jego Autor / Autorka otrzyma główną nagrodę.
 3. Przy wyborze Zwycięzców Konkursu Komisja Konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami: pomysłowość, oryginalność oraz kreatywność Zgłoszenia Konkursowego.
 4. Uczestnikowi, który stał się  Zwycięzcą  Konkursu nie  przysługuje  prawo  przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody oraz nie przysługuje mu również prawo wymiany jej na ekwiwalent pieniężny.
 5. Jury Konkursowe najpóźniej do trzeciego dnia nowego miesiąca dokona wyboru najlepszych opublikowanych Zgłoszeń Konkursowych z miesiąca minionego.
 6. Informacja o Zwycięzcach danej miesięcznej edycji Konkursu będzie publikowana w następującej formie:
  a) Facebook – jako relacja na profilu Parku Rozrywki Mandoria
  b) Instagram – jako InstaStories na profilu Parku Rozrywki Mandoria
  c) TikTok – jako filmik zamieszczony na profilu Parku Rozrywki Mandoria.
 7. Nagrody niewydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ma obowiązku rozporządzić wszystkimi nagrodami, jeżeli nie wyłoni wyróżniających się odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
 8. Nagrody dla każdego Uczestnika Konkursu będą gotowe do odbioru w Ambasadzie Mandorii (strefa kas Parku Rozrywki Mandoria) od dnia następującego po ogłoszeniu wyników miesięcznej edycji Konkursu.
 9. Nagroda może zostać przyznana jednemu Uczestnikowi Konkursu nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

VII Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), dokładny adres korespondencyjny Uczestnika, wskazanie powodu reklamacji oraz roszczenia. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: Mandoria Sp. z o.o., ul. Miasto Mody 2, 95-030 Rzgów. Reklamację należy wysłać do Organizatora najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2023 r. Reklamacje otrzymane przez Organizatora po tej dacie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego (w przypadku listu poleconego lub datę na dowodzie nadania przesyłki kurierskiej).
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji przez Organizatora listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, wysłanym w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Skorzystanie z powyższego postępowania reklamacyjnego jest dobrowolne. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

VIII Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”). Niezależnym administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest: Park Rozrywki Mandoria
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez administratora danych osobowych – Park Rozrywki Mandoria, tj. Mandoria Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie (95 0 -030), ul. Miasto Mody 2 w następujących celach:
  a) w celu związanym z organizacją Konkursu, tj. w celu przyjmowania Zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Konkursu, w tym obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wobec organów Państwa, tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie, realizowanym przez administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z RODO.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Uczestnikowi przysługuje:
  – prawo dostępu do podanych danych osobowych,
  – prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
  – prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.
 1. Realizacja praw Uczestnika, określonych w pkt. 5 powyżej, jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku na następujący adres korespondencyjny lub e-mailowy:
  a) w przypadku administratora – Park Rozrywki Mandoria – na adres korespondencyjny: Mandoria sp. z o.o., ul. Miasto Mody 2, 95-030 Rzgów lub adres e-mail: [email protected];
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
 3. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – Mandoria Sp. z o.o. – podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji jego ww. celów, w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody, podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym Organizatora Konkursu prawnie i księgowo.
 4. W przypadku administratora danych osobowych – Mandoria Sp. z o.o. – dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem. Dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości, wymaganej przepisami prawa.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

IX Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w dni robocze w godzinach 08:30-16:30 oraz na stronie internetowej: www.mandoria.com
 2. Informacje o Konkursie będą dostępne w czasie jego trwania:
  a) w siedzibie Organizatora,
  b) w mediach społecznościowych Parku Rozrywki Mandoria: Facebook, Instagram, TIK-TOK.