Regulamin konkursu „Odkrywca Tygodnia”

REGULAMIN KONKURSU

„Odkrywca Tygodnia”

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu
  „Mandoria – Tematyczny Park Rozrywki” jest spółka Mandoria Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie (95-030), przy ul. Miasto Mody 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000934830 , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 7282857228, kapitał zakładowy: 138 404 800,00złotych (słownie: sto trzydzieści osiem milionów czterysta cztery tysiące osiemset złotych); e-mail: kontakt@mandoria.pl (dalej „Organizator”).
  2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
  Organizator.
  3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
  Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych
  danych, ich zmian bądź usunięcia.
  4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w
  chwili przystąpienia.
  5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod
  adresem https://www.facebook.com/mandoriapl.
  6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
  7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
  Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora (kontakt w
  wiadomości prywatnej na fanpage’u „Mandoria – Tematyczny Park Rozrywki”).
  8.Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza
  postanowień art. 29 tejże ustawy.
  9. Uczestnik przekazuje prawa autorskie na rzecz Organizatora.
 2. Uczestnik konkursu
  1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin
  (dalej: „Uczestnik”).
  2. Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
  d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
  Facebook;
  e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
  Konkursie;
  f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
  3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych,
  pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej
  rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników
Nagrodą (dalej: „Nagrody”) w konkursie są 2 bilety wstępu do Parku Rozrywki Mandoria.

 1. Miejsce, czas i zasady Konkursu
  1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook.
  2.Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu
  Facebook.
 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
  1. Zadaniem Uczestnika jest aktywny udział na portalu Facebook na profilu „Mandoria – Tematyczny Park Rozrywki”. Brane są pod uwagę aktywności wszelkiego typu (komentarze, reakcje, dodawanie zdjęć, układanie wierszy itp.), a na ocenę organizatora wpływają: kreatywność zgłoszenia, regularność, powiązanie tematyczne z profilem.
  2. Organizator dokona oceny wpisów i ogłosi zwycięzców ze względu na ilość i jakość zgłoszeń.
 3. Nagroda może zostać przyznana jednemu użytkownikowi nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
  2. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u „Mandoria – Tematyczny Park Rozrywki”.
  3. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem strony Facebook.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika,
w szczególności, jeśli podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z
usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora
wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie
wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 1. Prawa autorskie
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo
  w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw
  własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności
  intelektualnej w konkursie.
 2. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń
  Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi w wiadomości prywatnej na fanpage’u
  „Mandoria – Tematyczny Park Rozrywki”.
  2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i
  dokładny adres uczestnika konkursu, jak również opis reklamowanego zdarzenia.
  3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak niż w ciągu 14 dni
  od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
  4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres
  znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do
  korespondencji.
 3. Postanowienia końcowe
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
  Cywilnego.