Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej biletów do Parku Rozrywki Mandoria w Rzgowie
(biletów w formie elektronicznej albo materialnej)

I.Słowniczek
1.Klient (Usługobiorca) – osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieosiągnięcia pełnoletności wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.2.Sprzedawca (Usługodawca) – Mandoria Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie (95-030), przy ul. Miasto Mody 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000934830 , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP:7282857228, ; e-mail: [email protected] – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.4.Park Rozrywki – Park Rozrywki MANDORIA w Rzgowie.5.Bilet elektroniczny (Bilet):a)w przypadku zakupu biletu wstępu do Parku Rozrywki: potwierdzenie zawarcia umowy wstępu do Parku Rozrywki ze Sprzedawcą, upoważniające do wstępu do Parku w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu Biletu elektronicznego oraz dające możliwość korzystania z infrastruktury Parku – z atrakcji/urządzeń tam znajdujących się, z odpłatnych usług świadczonych (sprzedawanych towarów) na terenie Parku (usługi restauracyjne/sprzedaż towarów) podczas przebywania na jego terenie, w godzinach jego otwarcia (dalej zwane: wstęp do Parku Rozrywki). Bilet elektroniczny uprawnia do jednorazowego skorzystania ze wstępu do Parku Rozrywki, chyba że inaczej na nim zaznaczono. W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo skorzystać ze wstępu do Parku Rozrywki, Bilet upoważnia do wstępu jedną osobę, która może skorzystać z danego rodzaju Biletu w określonym terminie. Do zamawianych biletów w formie materialnej (biletów prezentowych) stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu dotyczące biletów w formie elektronicznej, przy czym w przypadku zamówienia biletów w formie materialnej Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów dostawy takiego biletu (biletów).6.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Panelu sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Biletów elektronicznych.7.Panel sprzedaży – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcie umowy na odległość ze Sprzedawcą, znajdujące się w Serwisie internetowym.8.Serwis – zespół powiązanych ze sobą stron internetowych znajdujących się w domenie mandoria.com, za pośrednictwem których Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a Klient może z nich korzystać.

II.Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i trybzawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – sprzedaży Biletu elektronicznego.
2.Bilet elektroniczny stanowi dowód zakupu.
3.Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna zamówieniapodczas czynności zmierzających do zawarcia umowy jest równoznaczne z pełną akceptacjąwarunków niniejszego Regulaminu.
4.Informacje podane na stronach internetowych w domenie mandoria.com, w szczególnościogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy wrozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5.Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupiony Bilet elektroniczny, w przypadku zamówieniakilku jego sztuk, ceny poszczególnych Biletów sumuje się. Łączna cena jest podana w wypełnianymprzez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez Klienta wyborze sposobu płatności i
dostawy zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia wraz z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dostawy (podsumowanie), przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.
6. Sprzedawca informuje, iż Bilety wstępu można kupić również w kasie biletowej Parku zgodnie z obowiązującym cennikiem, pod warunkiem, że Park nie posiada tego dnia pełnego obłożenia.
7. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mailowego [email protected].
8. Sprzedawca spełnia świadczenie względem Klienta, umożliwiając mu realizację uprawnień – wstępu do Parku Rozrywki w terminie oznaczonym na Bilecie elektronicznym (trzy miesiące od daty zakupu Biletu) i na warunkach określonych w akceptowanym przez Klienta regulaminie.
9. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
10. Opłaty za połączenie z biurem obsługi Sprzedawcy/Usługodawcy, podanym w rozdziale I pkt. 2: a. z telefonów stacjonarnych – opłata jak za połączenie lokalne; b. z telefonów komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej.
11. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

III. Zawieranie umów zakupu biletu elektronicznego
1. Klient może zawrzeć umowę w języku polskim, poprzez złożenie zamówienia Biletu elektronicznego za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się w Panelu sprzedaży pod adresem mandoria.com/bilety oraz dokonanie zapłaty za zamówienie w terminie określonym w pkt. 5 poniżej.
2. W celu dokonania zamówienia należy dokonać wyboru Biletu lub Biletów elektronicznych dostępnych w Panelu sprzedaży, określić ich ilość oraz przejść do „Kasy”, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Regulamin Parku Rozrywki Mandoria w Rzgowie.
3. Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajdują się w podsumowaniu płatności w polu „Razem” i są widoczne przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
4. Po kliknięciu w przycisk „Zapłać teraz” (lub równoznaczne oznaczenie) nastąpi przekierowanie Klienta do systemu płatności internetowych celem dokonania zapłaty za zamówienie. Jednocześnie, po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma wiadomość z informacją, iż została dokonana rezerwacja Biletu(ów) wraz z terminem, w którym należy dokonać zapłaty za zamówienia.
5. W momencie przekierowania Klienta do systemu płatności internetowej ma on – co do zasady – 15 minut na dokonanie zapłaty za zamówienie. Klient, który dokona zapłaty w tym terminie, zawiera umowę sprzedaży, wskutek której otrzyma Bilet w wiadomości potwierdzającej dokonanie zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności w tym terminie, otrzyma wiadomość, iż zamówienie zostało anulowane, a zamówione Bilety wrócą do puli dostępnych Biletów – w takim przypadku w celu ponownego zamówienia Biletów należy wypełnić na nowo formularz zamówienia.
6. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku.
7. Błędne wypełnienie formularza skutkuje wyświetleniem komunikatu z prośbą o podanie prawidłowych danych. Błędnie podane dane w formularzu Klient może zgłosić Sprzedawcy celem ich skorygowania, wysyłając wiadomość e-mailową pod adres [email protected]
8. Ceny Biletów podawane są w złotych polskich. Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
9. Informacja o dostępności Biletów jest zapewniana każdorazowo przy danym Bilecie w Panelu sprzedaży.
10. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, które w Panelu zamówienia są oznaczone jako pola wymagane. Pola wymagane są zaznaczone „gwiazdką”.

IIIA. Zawieranie umów zakupu biletu elektronicznego z Kartą Dużej Rodziny
1. Klient może zakupić także Bilet elektroniczny korzystając z Karty Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2023.2424 t.j. z dnia 2023.11.08), dalej jako „Karta”.
2. Kupno Biletu następuje na zasadach określonych w Rozdziale III powyżej z tą zmianą, że podczas transakcji należy podać także numer Karty Dużej Rodziny we wskazanym miejscu, co będzie równoznaczne z przypisaniem tej Karty do Biletu.
3. Po podaniu numeru Karty będzie on weryfikowany przez Sprzedawcę w celu potwierdzenia jego prawdziwości. Z uwagi na konieczność weryfikacji numeru Karty, transakcja zakupu Biletu z Kartą może zająć więcej czasu niż transakcja zakupu Biletu bez Karty. W przypadku pojawienia się trudności z weryfikacją numeru Karty, należy odczekać chwilę lub odświeżyć stronę. W razie nieudanej weryfikacji numeru Karty lub niemożności zakupu Biletu za pomocą Karty online, Sprzedawca rekomenduje zakup biletu wstępu bezpośrednio w kasie Parku.
4. Do każdego Biletu zakupionego za pomocą danej Karty Dużej Rodziny należy przypisać tę Kartę.
5. Bilet wstępu do Parku może zostać także zakupiony bezpośrednio w kasie Parku. Cena za bilet wstępu w formie papierowej zakupiony w kasie papierowy jest jednak wyższa od ceny Biletu elektronicznego. Szczegóły dotyczące różnicy w cenie są udostępnione na stronie https://mandoria.com/bilety/#cennik

IV. Sposób i termin zapłaty
1. Za zamówienie należy dokonać zapłaty za pośrednictwem dostępnego w panelu sprzedaży systemu płatności internetowych – co do zasady – w czasie 15 minut od momentu kliknięcia w przycisk „Zapłać teraz” (lub równoznaczne oznaczenie). W panelu sprzedaży mogą być dostępne różne systemy płatności internetowych – przy czym Kupujący wybiera, z którego systemu płatności internetowej skorzysta.
2. Prosimy o przygotowanie wszystkich niezbędnych danych do przelewu celem sprawnego dokonania zapłaty za zamówienie.
3. Płatności internetowe obsługiwane są m.in. przez Przelewy24.

V. Koszty dostawy
Ze względu na charakter świadczenia Sprzedawcy – w przypadku biletów w formie elektronicznej są one przesyłane w formie elektronicznej i Klient nie ponosi w takiej sytuacji kosztów dostawy. W przypadku biletów w formie materialnej (bilet prezentowy) Klient ponosi koszty ich dostawy określone w toku zamówienia.

VI. Faktury VAT
Dokonując zakupu internetowego, nabywca wyraża zgodę na otrzymanie faktury w postaci elektronicznej na wskazany podczas zamówienia adres e-mail.

VII. Reklamacje
1. Klient ma prawo zgłosić reklamację.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Biura Obsługi Klienta poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected].
3. W reklamacji Klient powinien podać takie dane, jak: imię i nazwisko, numer zamówienia oraz powód reklamacji.
4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób, w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca uczyni zadość żądaniu Reklamującego zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie trzydziestu dni od dnia jej zgłoszenia.
6. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.
7. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.

VIII. Odstąpienie od Umowy
Sprzedawca informuje, iż w przypadku zamówienia Biletu elektronicznego prawo odstąpienia od umowy zawartej w ten sposób, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientowi.

IX. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Usługodawca świadczy następujące usługi za pomocą Serwisu internetowego: usługa umożliwiająca zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych w Panelu sprzedaży w domenie mandoria.com (korzystanie ze stron internetowych); usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta Biletu lub Biletów elektronicznych do Parku Rozrywki, usługa przesyłania na podany przez Klienta adres e-mailowy Biletu lub Biletów elektronicznych.
2. Usługobiorca może korzystać z usług dostępnych poprzez Serwis internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa rozdziale w X poniżej.

X. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne: a. z dostępem do sieci Internet; b. z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej; c. z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript; d. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
2. Warunkiem korzystania z usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu usług, dostępne są w Polityce prywatności serwisu www.mandoria.com i wykorzystywania plików cookies Usługodawcy, dostępnej na stronie mandoria.com w zakładce regulaminy.
3. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którymi posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.

XI. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Serwis bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia Serwisu, z wyłączeniem usługi przesłania na adres e-mailowy Biletu lub Biletów elektronicznych, która zostaje zakończona po przesłaniu na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mailowy Biletu(ów).
2. Możliwość korzystania z Usług: usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Usługobiorcę Biletu lub Biletów elektronicznych, usługa przesyłania na podany przez Usługobiorcę adres e-mailowy Biletu lub Biletów elektronicznych, o których mowa w rozdziale X Regulaminu powyżej, uzależniona jest od złożenia zamówienia Biletu elektronicznego, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III.
3. Usługa przesyłania na podany przez Usługobiorcę adres e-mailowy Biletu lub Biletów elektronicznych następuje po zawarciu umowy sprzedaży Biletu lub Biletów elektronicznych. Usługę umożliwiającą zawarcie umowy on-line (na odległość), poprzez zamówienie Biletu lub Biletów elektronicznych do Parku, Usługobiorca może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili.
4. Możliwość korzystania z bezpłatnej usługi: usługa umożliwiająca zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych w Panelu sprzedaży w domenie mandoria.com (korzystanie ze stron internetowych) jest każdorazowo wykonywana na indywidualne żądanie Usługobiorcy. Usługobiorca może w każdej chwili rozpocząć i zakończyć korzystanie z usługi. Wyjście ze strony internetowej w domenie mandoria.com oznacza rezygnację ze świadczenia przedmiotowej usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

XII. Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) dane pozyskane w związku z czynnościami związanymi ze świadczeniem usług drogą elektroniczną lub zawarciem umowy na odległość poprzez Serwis przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest administratorem tychże danych (dane Sprzedawcy podane zostały w rozdziale I).
2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową na odległość oraz w toku jej realizacji, oraz w zakresie świadczonych poprzez Serwis usług drogą elektroniczną przetwarzane są w oparciu o 6 ust. 1 lit. „a”, „b”, „c” i „f” RODO odpowiednio w celu: a. zawarcia umowy na odległość (w tym umowy o określonej treści); w celu wykonania umowy; w celu kontaktu z Klientem w związku ze złożoną przez niego ofertą lub wykonaniem umowy lub rozwiązaniem problemów technicznych związanych z zamówieniem; w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu (art. 6 1 lit. b RODO); b. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Sprzedawcy: w tym w celach księgowych, podatkowych, w tym wystawienia faktury; reklamacyjnych; w celu przekazania informacji na żądanie organu państwowego na podstawie przepisów szczególnych, policji, prokuraturze, sądowi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); c. z uwagi na prawnie uzasadniony interes Usługodawcy odpowiednio w postaci następujących celów: w celu kontroli i weryfikacji uprawnień – zapobieganiu oszustwom (w tym zgłoszenia takich incydentów policji lub prokuraturze); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób, których dane dotyczą; w celach analitycznych; w celu oferowania produktów i usług Usługodawcy bezpośrednio Usługobiorcom (marketing) lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Usługodawcą bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność lub innych podmiotów); w celu oferowania produktów i usług Usługodawcy bezpośrednio Usługobiorcom (marketing lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Administratorem z wykorzystania środków komunikacji elektronicznej – przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie stosownych zgód, o ile takie zgody zostały zgromadzone; w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom; w celu organizacji akcji promocyjnych, programów promocyjnych i kampanii, w których mogą wziąć udział Usługobiorcy; w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienia rozliczalności. W uzasadnionym celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie (np. zapytania mailowe), w tym przechowywanie takich wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); d. przesyłania informacji handlowej (bezpłatna subskrypcja newslettera) – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w tym RODO, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 5 RODO, tj. zasad: rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, zgodności z prawem, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
6. W zależności od zakresu i celu przetwarzanych danych mogą być one przekazywane – na zasadach przewidzianych prawem – innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w zakresie danego celu przetwarzania, odpowiednio (odbiorcy danych): a. w przypadku realizacji przez Administratora usługi lub dostawy (sprzedaży) rzeczy innych niż drogą elektroniczną, ale w drodze zawartej umowy na odległość – podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, jeżeli przedmiot umowy będzie miał zostać wysłany/dostarczony drogą tradycyjną; podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie w celu realizacji umowy; b. w celu realizacji procesu płatności za zamówienie – bankom lub podmiotom prowadzącym system płatności elektronicznej – które są dostępne w momencie składania zamówienia (w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie). c. podmioty świadczące pomoc prawną – celem realizacji uprawnień przewidzianych prawem, zabezpieczenia praw i dochodzenia roszczeń z umowy oraz rozpatrywaniu reklamacji; d. podmioty świadczące pomoc księgową – celem realizacji obowiązków księgowych i podatkowych; e. w każdym przypadku organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych
przepisami prawa: policja, prokuratura, urząd skarbowy; f. podmioty świadczące usługi marketingowe – celem wsparcia Administratora w promocji towarów, organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i kampanii; g. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT – w zakresie utrzymania prawidłowości działania systemu, jego aktualizacji, napraw, oraz wprowadzenia lub ulepszenia funkcjonalności; h. podmioty wspierające prowadzoną działalność Administratora na jego zlecenie – w tym dostawcom zewnętrznych systemów – celem wsparcia, ulepszenia lub rozwoju działalności Administratora, o ile dochodzi do przetwarzania danych osobowych w określonym celu przy uwzględnieniu tego, jakie funkcjonalności są (były) dostępne w serwisie, z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania danych, a określonych w RODO, jak i okresu, w którym określone dane mogą być przechowywane. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie na zasadach i w granicach prawnie dozwolonych.
7. Usługodawca odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość umowy o określonej treści lub sposób jej realizacji. Odmowa podania oznaczonych w wyżej określony sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Usługodawcę lub niemożliwość skutecznego złożenia mu oferty zawarcia umowy na odległość o określonej treści. W pozostałym zakresie brak podania danych (lub jednostkowej danej) może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie innych funkcjonalności lub usługi dostępnej w Serwisie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym niezbędne dla realizacji umowy/zamówienia.
8. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej – w tym prawidłowego funkcjonowania działalności Administratora, przy uwzględnieniu terminów przedawnienia roszczeń oraz okresu uzasadnionego koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa obligującymi Administratora do przechowywania dokumentów (z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego) i przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.” Z kolei w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – przechowywane będą do momentu wycofania zgody; w przypadku przetwarzania tychże danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu (lub równoznacznego oświadczenia w tym zakresie), chyba że przepisy prawa upoważniają administratora do dalszego przetwarzania takich danych osobowych mimo złożenia takiego sprzeciwu.
9. Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się, pisząc na adres email: [email protected]. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
10. Usługodawca informuje ponadto osobę, której dane dotyczą o: a. prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych – o ile przepisy prawa w danym wypadku nie ograniczają tychże uprawnień; oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na postawie oświadczenia o wyrażeniu zgody (podstawa prawna odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. a) – osoba wyrażająca taką zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b. że z końcem okresu przechowywania – zgodnie z przepisami prawa – dane osobowe zostaną usunięte.
11. Usługodawca informuje ponadto osobę, której dane dotyczą, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych
(lub logowanie do serwisu) bądź też podczas korzystania z tego serwisu w urządzeniu Usługobiorcy mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Instagram czy serwisy płatności internetowej w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z tychże dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym Administrator informuje, iż nie ma wpływu na prowadzoną przez tychże dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby przed skorzystaniem z funkcjonalności/zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Usługobiorca zapoznał się z regulacjami dotyczącymi polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies tychże podmiotów, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem tychże stron lub serwisów w celu uzyskania informacji w tym zakresie.
12. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

XIII. Spory
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę/Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, powstałych pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Usługobiorcą/Klientem, który nie jest Konsumentem; lub z umową zawartą na odległość pomiędzy Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla miasta Łodzi.
2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W takiej sytuacji Konsument może zwrócić się o interwencję do rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację – Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do tychże procedur jest opisany w kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje również, że jest dostępna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

XIV. Postanowienia końcowe
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta.
3. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Mandorii. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy) – zatem zmiana regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte.
4. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu internetowego, w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 r.
Niniejszy Regulamin podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.